Přeskočit na hlavní obsah

GLOBÁLNÍ ZÁSADY BOJE PROTI KORUPCI

1. Informace o tomto dokumentu

Tyto Globální zásady boje proti korupci (dále jen „Zásady“) jsou součástí závazku skupiny společností Kaspersky Lab, aby naše obchody probíhaly eticky a v souladu se všemi platnými zákony všude, kde naše společnosti působí.

Tyto Zásady se zaměřují na protikorupční zákony, včetně britského zákona U.K. Bribery Act z roku 2010 v platném znění (dále jen zkráceně „UKBA“), protikorupčních zákonů Ruské federace, amerického zákona U.S. Foreign Corrupt Practices Act z roku 1977 v platném znění (dále jen zkráceně „FCPA“) a ostatních zákonů, které musí společnost (jak je definováno níže v bodu 1.4) dodržovat.

1.1. Účel

Tyto Zásady stanoví základní principy a požadavky na dodržování ustanovení platných protikorupčních zákonů společností, zaměstnanci společnosti a všemi zástupci společnosti.

Tyto Zásady si stanovují následující cíle:

 • Popsat zákazy společnosti proti úplatkářství a korupci při všech obchodních operacích.
 • Zabránit jakýmkoli projevům korupce, a to jak jménem či v souvislosti se společností a jejími zaměstnanci; zajistit dodržování požadavků platných protikorupčních zákonů, když je společnost zapojena do podnikatelské činnosti.
 • Posílit závazek společnosti podnikat globálně v souladu s nejvyššími nároky na čestnost a bezúhonnost.
 • Zdokonalit a rozvít firemní kulturu společnosti, praktikovat osvědčené postupy a standardy zodpovědného obchodního jednání, a to i v oblasti dodržování zásad v boji proti korupci.

1.2. Rozsah a platnost

1.2.1. Rozsah organizace

V případě jakýchkoli otázek týkajících se dodržování těchto Zásad kontaktujte hlavního manažera pro dodržování předpisů (jak je definováno v bodu 3.5 těchto zásad), který odpovídá za prosazování těchto Zásad. Kontaktní údaje na hlavního manažera pro dodržování předpisů naleznete na webové stránce společnosti Kaspersky Lab. Můžete také kontaktovat svého místního manažera pro dodržování předpisů.

1.2.2. Oblast platnosti v kontextu organizační struktury

Tyto Zásady se použijí na úrovni společnosti a platí pro všechny její podřízené organizační jednotky. Tyto Zásady se navíc vztahují i na tyto subjekty:

 • společnost Kaspersky Labs Limited;
 • společnost Kaspersky Lab UK Limited;
 • dceřiné právnické osoby, včetně případných přidružených subjektů a společných podniků spadajících pod společnost bez ohledu na jejich umístění;
 • všechny zaměstnance společnosti, jak je definuje bod 1.4 těchto Zásad;
 • všechny zástupce společnosti, jak definuje bod 1.4 těchto Zásad, jak je to nutné a přiměřené s ohledem na povinnosti a odpovědnost příslušného zástupce, a jak uvádí smlouva s agenturou nebo jiné smlouvy o poskytování služeb uzavřené s tímto zástupcem.

1.2.3. Platnost pro objekty a činnosti

Tyto Zásady platí na všechny typy činností, které společnost provádí.

1.2.4. Odvození a úpravy Zásad

Tyto Zásady tvoří primární dokument společnosti týkající se záležitostí souvisejících s dodržováním protikorupčních zákonů. Dokumenty vytvořené na základě těchto Zásad a za účelem jejich zavádění by s nimi neměly být v rozporu, pokud nejsou schváleny zadavatelem těchto Zásad.

1.3. Cílová skupina

Zásady platí pro všechny zaměstnance společnosti (jak je definováno v bodě 1.4 níže), včetně ředitelů, funkcionářů a smluvních partnerů společnosti, kteří jsou najímáni prostřednictvím personálních společností třetích stran.

Každý zaměstnanec je povinen se s těmito Zásadami seznámit a dodržovat je.

Všichni zaměstnanci mají osobní odpovědnost a povinnost vykonávat obchodní činnost společnosti eticky a v souladu se zákonem. Nedodržení těchto nařízení může mít za následek disciplinární řízení včetně propuštění. Zaměstnanci mohou také podléhat regulačním a trestním opatřením, která mohou vést k pokutám, vyloučení z určitých funkcí, poškození dobrého jména a jiným sankcím včetně trestu odnětí svobody.

Tyto Zásady platí pro zástupce i jejich zaměstnance v rozsahu, v jakém jsou požadavky uvedené ve smlouvách s těmito třetími stranami.

1.4. Definice a zkratky

Pojmy

Zástupci (obchodní zástupci)

Definice

Zástupci, distributoři, konzultanti, představitelé, nezávislí dodavatelé, partneři ve společném podniku, zprostředkovatelé a další třetí strany zapojené do chodu společnosti, které mají pravomoc zastupovat společnost před jinými stranami, mimo jiné i vládními subjekty.

Pojmy

Dodržování zásad boje proti korupci

Definice

Systém opatření, postupů a kontrol fungujících ve S¨společnosti za účelem dodržování platných protikorupčních zákonů.

Pojmy

Cokoliv hodnotného

Definice

Pojem „cokoliv hodnotného“ je široký a může zahrnovat cokoliv, co má jakoukoli peněžní hodnotu, mimo jiné následující:

  • hotovost nebo její ekvivalent (včetně dárkových poukazů);
  • výhody a laskavosti (jako například zvláštní přístup k vládní agentuře);
  • poskytnutí služeb, které by jinak musely být zaplaceny nebo zakoupeny;
  • dary;
  • smlouvy nebo jiné obchodní příležitosti udělené společnosti, ve které má vládní úředník vlastnický podíl nebo jiný vlastní zájem;
  • jednostranně výhodné nebo ovládací smlouvy;
  • příležitosti k zaměstnání, včetně těch, které jsou poskytovány rodinnému příslušníkovi nebo příteli vládního úředníka nebo zástupce obchodní organizace, jako jsou pozice ve společných podnicích nebo možnosti poradenství;
  • charitativní dary;
  • příspěvky politickým stranám;
  • hrazení lékařských výloh, vzdělávacích nebo životních nákladů;
  • cestovní výlohy, stravování, ubytování, nakupování nebo výdaje za zábavu; nebo
  • investiční příležitosti nebo akciové opce.

Pojmy

Platné protikorupční zákony

Definice

Jakékoli zákony a předpisy platné pro společnost, které se zabývají bojem proti úplatkářství (ať ve veřejné či soukromé sféře) včetně zákona UKBA a ostatních britských protikorupčních zákonů, zákona FCPA a ostatních protikorupčních zákonů USA, protikorupčních zákonů Ruské federace a zákonů příslušných zemí, ve kterých společnost vykonává svou činnost.

Pojmy

Společnost

Definice

Skupina společností Kaspersky Lab jako celek a také všechny jednotlivé právnické osoby patřící do této skupiny (v závislosti na kontextu).

Pojmy

Zaměstnanci (zaměstnanci společnosti)

Definice

Osoby zapojené do dlouhodobých nebo dočasných pracovních vztahů se společností, které se společností uzavřely smlouvu občanskoprávního charakteru, a smluvní partneři najatí společností prostřednictvím externích organizací, které se zabývají zajišťováním pracovníků.

Pojmy

Nevhodná výhoda

Definice

Pojem „nevhodná výhoda“ zahrnuje jakoukoli nevhodnou platbu provedenou v kontextu obchodní činnosti, jako je (mimo jiné) platba nebo poskytnutí čehokoliv hodnotného vládnímu úředníkovi nebo soukromé osobě či subjektu přímo nebo nepřímo za účelem:

  • ovlivnění nebo zabránění vládnímu opatření nebo jiným činnostem, jako je zadání zakázky, uložení daně nebo pokuty nebo zrušení stávající smlouvy nebo smluvního závazku;
  • získání licence, povolení nebo jiného oprávnění od vládního subjektu nebo vládního úředníka, na které společnost nemá jinak nárok;
  • získání důvěrných informací o obchodních příležitostech, nabídkách nebo činnostech konkurentů;
  • ovlivnění zadání zakázky;
  • ovlivnění ukončení smlouvy, která je pro společnost nevýhodná; nebo
  • zajištění jakékoli jiné nevhodné výhody.

Pojmy

Vládní subjekt

Definice

Orgán jakékoli národní, regionální, místní nebo jiné vlády, mimo jiné státních ministerstev a úřadů, služeb, agentur a jejich strukturálních podjednotek, a také všech právnických osob přímo nebo nepřímo kontrolovaných státem a justicí. Pro účely těchto Zásad zahrnuje pojem také politické strany a mezinárodní organizace.

Pojmy

Vládní úředník

Definice

Jakýkoli zaměstnanec nebo úředník vládní instituce a také jakákoli jiná fyzická nebo právnická osoba jednající na návrh, žádost nebo pokyny či v zájmu vládního subjektu.

2. Obecná ustanovení

Společnost se při provádění obchodní činnosti zavazuje k udržování nejvyšší úrovně etických zásad.

Společnost neakceptuje žádnou formu korupce ze strany soukromých osob nebo vládních úředníků. Společnost se neúčastní žádných forem neetických pobídek nebo plateb.

Společnost se nezapojuje do žádné činnost, která není v souladu s těmito zásadami nebo platnými protikorupčními zákony, ani takovou činnost neschvaluje.

Společnosti, jejím zaměstnancům a zástupcům je zakázáno nabízet, slibovat, schvalovat, zapojovat se nebo umožňovat přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele převod čehokoli hodnotného na jakéhokoli vládního úředníka nebo zástupce či zaměstnance obchodní organizace za účelem ovlivnění jeho činů (nebo zajištění nečinnosti) anebo získání nevhodné obchodní výhody.

Společnosti, jejím zaměstnancům a zástupcům je zakázáno poskytnout souhlas se získáním či získat, žádat nebo jiným způsobem obdržet přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele jakékoli platby ve formě peněz, cenných papírů, jiného majetku, poskytování služeb souvisejících s majetkem, poskytovat jiná oprávnění související nemovitostmi nebo jinými cennostmi, stejně jako jakýkoli finanční nebo jiný prospěch či výhodu nebo cokoliv hodnotného, pokud podmínkou pro získání těchto plateb, výhod či přínosů je jednání, plnění úředních povinností v zájmu darující strany, a také pokud tyto platby, výhody nebo přínos představují přímou nebo nepřímou odměnu za plnění těchto povinností.

Společnosti, jejím zaměstnancům a zástupcům je zakázáno jednat jako zprostředkovatelé ve veřejném nebo soukromém úplatkářství, tj. přímo předávat úplatky na základě pokynu poskytovatele nebo příjemce úplatku nebo jakýmkoli jiným způsobem přispět k dosažení nebo uskutečnění dohody mezi stranami o přijetí a poskytnutí úplatku.

Tyto Zásady jsou základním dokumentem společnosti v oblasti dodržování protikorupčních zákonů, nepožaduje se však, aby se zaváděla vyčerpávající pravidla chování pro zaměstnanců a zástupců společnosti. V současné době ve společnosti platí i další interní dokumenty, které budou představeny v budoucnu. Tyto dokumenty se týkají záležitostí souvisejících s dodržováním zásad boje proti korupci v míře, kterou společnost považuje za nezbytnou a dostatečnou pro dodržování platných protikorupčních zákonů. V případě rozporu mezi těmito Zásadami a jinými zásadami společnosti musí zaměstnanci dodržovat ta přísnější pravidla nebo postupy. V případě takového rozporu se obraťte na hlavního manažera pro dodržování předpisů nebo na svého místního manažera pro dodržování předpisů, aby mohli okamžitě tento rozpor řešit, poradit vám, jak vhodně postupovat a případně aktualizovat příslušné zásady nebo postup.

Vedení společnosti musí svým jednáním nastavit standard etického chování a svým osobním příkladem vytvořit nekompromisní postoj u zaměstnanců a zástupců společnosti k jakýmkoli formám a projevům korupce, který se musí stát neodmyslitelnou součástí firemní kultury a každodenních obchodních praktik společnosti.

3. Základní principy společnosti v dodržování zásad boje proti korupci

3.1. Důslednost při dodržování těchto Zásad

Společnost důsledně dodržuje pravidla a zásady stanovené v těchto Zásadách a dalších zásadách společnosti v oblasti dodržování zásad boje proti korupci. Společnost propaguje zásady etického obchodního jednání a motivuje zaměstnance a zástupce společnosti k dodržování těchto Zásad. V případě porušení zásad boje proti korupci zaměstnancem nebo zástupcem společnosti podnikne společnost vůči těmto osobám příslušná opatření.

3.2. Sledování právních předpisů a osvědčených postupů v oblasti dodržování zásad

Společnost trvale dodržuje všechny změny normativních požadavků platných protikorupčních zákonů a jejich uplatňování. S přihlédnutím k výsledkům tohoto sledování a na základě osvědčených postupů souvisejících s dodržováním zásad v boji proti korupci přijala společnost určitá opatření a do svých aktuálních zásad zavedla změny.

3.3. Pravidelné hodnocení rizik

Společnost pravidelně provádí přezkoumání zásad a snižuje rizika související s korupcí a také posuzuje účinnost boje proti korupci stávajícího systému.

S přihlédnutím k výsledkům podniknutých opatření a v případě potřeby Společnost stávající zásady doplní, rozvine a zavede další zásady. Přijatá opatření musí odpovídat charakteru zjištěných rizik přiměřeným a proporcionálním způsobem.

3.4. Informování a školení

Kopie těchto Zásad bude poskytnuta všem ředitelům, funkcionářům a zaměstnancům společnosti a smluvním zaměstnancům, kteří jsou zaměstnání přímo nebo jsou najímáni prostřednictvím personálních společností třetích stran. Veškeré aktualizace těchto Zásad budou šířeny interně. Zásady budou také zpřístupněny prostřednictvím webových stránek společnosti a zpřístupněny všem zástupcům společnosti.

Nezávisle nebo se zapojením externích specialistů z oblasti dodržování zásad boje proti korupci společnost zavádí a podporuje program školení pro zaměstnance a zástupce společnosti, který se týká zásad a norem dodržování předpisů v boji proti korupci, vypracovává systém školení a udržuje školicí materiály stále aktuální.

3.5. Jmenování odpovědného zaměstnance

Společnost jmenuje zaměstnance, jehož oficiální povinnosti spočívají v zavádění těchto Zásad a ostatních zásad společnosti v záležitostech souvisejících s dodržováním zásad boje proti korupci (dále jen „hlavní manažer pro dodržování předpisů“). Aby se systematický boj proti korupci udržoval také na lokální úrovni, musí společnost zajistit, aby byli manažeři pro dodržování předpisů jmenováni i v dceřiných společnostech v různých zemích.

Hlavní manažer pro dodržování předpisů je přímo podřízený generálnímu řediteli společnosti a disponuje pravomocemi a zdroji nezbytnými pro efektivní zavedení, udržování a zlepšování systému dodržování zásad boje proti korupci ve společnosti.

V případě, že má jakýkoli zaměstnanec společnosti dotazy týkající se obsahu těchto Zásad, včetně otázek týkajících se výkladu jakýchkoli ustanovení, stejně jako pochybnosti o zákonnosti nebo etickém charakteru svého jednání, uplatňování a dodržování zásad uvedených v těchto Zásadách, včetně otázek týkajících se platnosti těchto zásad v určité situaci či v obchodním procesu společnosti, je zaměstnanec povinen kontaktovat hlavního manažera pro dodržování předpisů nebo místního manažera pro dodržování předpisů.

V případě, že má zástupce společnosti tyto otázky, doporučuje se požádat o vysvětlení hlavního manažera pro dodržování předpisů nebo svého místního manažera pro dodržování předpisů.

3.6. Podávání zpráv hlavním manažerem pro dodržování předpisů

Hlavní manažer pro dodržování předpisů podává zprávy generálnímu řediteli společnosti pravidelně a vždy, když je to nutné. Zprávy zahrnují informace o procesu zavádění anebo zlepšování systému dodržování zásad boje proti korupci, o jakémkoli porušování zjištěném během vykazovaného období, o interně provedeném šetření, o kontrolách zjišťující nedostatečné dodržování předpisů a opatřeních přijatých v jejich souvislosti, a také o obecném stavu fungování a efektivitě systému boje proti korupci v rámci společnosti.

Lokální manažeři pro dodržování předpisů jsou přímo podřízeni hlavnímu manažerovi pro dodržování předpisů, kterému podávají zprávy.

3.7. Vytvoření a udržování pověsti společnosti

Společnost vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila, že osoby, o kterých je známo, že se podílí nebo se podílely na protiprávních činnostech, nebudou přijaty do manažerských funkcí ani nebudou moci vstoupit do řídících orgánů společnosti.

Vedení společnosti nese odpovědnost za udržování a efektivitu firemního systému dodržování zásad boje proti korupci jako celku a také za zajištění zavádění a vykonávání kontrol a postupů systému zásad boje proti korupci v oblastech pravomoci jeho funkce.

Zaměstnanci společnosti jsou bez ohledu na postavení, které zastávají, osobně odpovědní za dodržování zásad a požadavků těchto Zásad a příslušných protikorupčních zákonů a také za jednání (nečinnost) osob podřízených těm, kteří tyto zásady a požadavky porušují.

4. Specifické otázky související s dodržováním zásad boje proti korupci

4.1. Kontroly dodržování smluvních podmínek

V případech uvedených v Zásadách společnosti se předpokládá, že smlouvy společnosti uzavřené s třetími stranami obsahují povinnosti těchto stran dodržovat platné protikorupční zákony (ustanovení o boji proti korupci) podle znění schváleného společností. Smlouvy musí navíc uvádět právo společnosti na okamžité jednostranné ukončení smlouvy v případě porušení povinností stanovených v ustanovení o boji proti korupci.

V případech uvedených v Zásadách společnosti musí smlouvy, které společnost uzavírá s třetími stranami, také zahrnovat právo společnosti provádět audit finanční a ostatní dokumentace týkající se plnění příslušné smlouvy.

4.2. Hloubková prověrka obchodních partnerů a zaměstnanců

Společnost vynaloží přiměřené úsilí, aby minimalizovala rizika související s interakcí s třetími stranami, včetně obchodních, pracovních a jiných vztahů s jednotlivci nebo právnickými osobami.

Za tímto účelem společnost vyvinula a udržuje kontrolní postupy ve vztahu k zaměstnancům a obchodním partnerům (právnickým a fyzickým osobám), s nimiž společnost plánuje uzavřít smlouvu. Společnost dále provádí pravidelnou hloubkovou prověrku obchodních partnerů, s nimiž uzavřela dlouhodobé smlouvy (trvající déle než jeden rok).

Cílem procesu hloubkové prověrky obchodních partnerů a zaměstnanců je:

 • posouzení nutnosti najímat obchodního partnera, zaměstnance, účely tohoto najmutí ve srovnání s obdobnými transakcemi společnosti;
 • zhodnotit celkovou pověst zaměstnance nebo obchodního partnera, jeho vlastníků a klíčových osob v souvislosti s dodržováním platných protikorupčních zákonů;
 • zjistit, zda v minulosti nedošlo k porušení platných protikorupčních zákonů;
 • zjistit, zda potenciální zaměstnanec nebo obchodní partner nemá jakékoliv konexe na vládní úředníky a vládní subjekty, což by mohlo mít vliv na získání nevhodných obchodních výhod obchodním partnerem nebo společností;
 • posoudit dopad těchto konexí na legálnost uzavření smlouvy s obchodním partnerem z hlediska platných protikorupčních zákonů;
 • zhodnotit přiměřenost obchodu a obvyklé podmínky pro navrhovanou transakci.

Jakékoli upozornění na nedodržení zásad boje proti korupci vznesené v průběhu hloubkové prověrky musí být postoupeno místnímu manažerovi pro dodržování předpisů předtím, než bude vztah formálně uzavřen či než bude pokračovat.

Ustanovení uvedená v bodě 4.2. této smlouvy se vztahují také na smluvní partnery v rámci transakcí týkajících se fúzí, akvizic nebo zakládání společných podniků atd. Kromě toho jsou předmětem hloubkové prověrky také právní subjekty, majetkové podíly nebo práva kontroly (přímé nebo nepřímé), které společnost v důsledku transakce získá.

4.3. Dary a pohostinnost

Obchodní rozhodnutí společnosti a jejích obchodních partnerů musí být činěna objektivně, bez ovlivnění dary nebo poskytnutými výhodami. Malý dar přiměřené ceny nebo výraz vděčnosti je někdy u podnikatelů vhodným způsobem, jak si vzájemně projevit respekt. Přesto, bez ohledu na hodnotu, poskytnutí nebo přijetí daru, občerstvení, zábavy nebo jiné pohostinnosti nesmí být učiněno s úmyslem nevhodně ovlivnit vládního úředníka nebo jakoukoli jinou stranu, která se společností obchoduje.

Jakékoli dary a výdaje na pohostinnost společnosti (dary, které zaměstnanci a zástupci společnosti mohou poskytovat jménem anebo na účet společnosti jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nebo které zaměstnanci v souvislosti s jejich prací ve společnosti mohou obdržet od jiných stran, stejně jako odpovídající výdaje na pohostinnost) musí odpovídat těmto kritériím:

 1. nejsou uskutečněny s úmyslem ovlivnit příjemce za účelem získání nebo zachování jakékoli nevhodné obchodní výhody pro společnost nebo jakoukoli jinou fyzickou nebo právnickou osobu, ani jako výslovná nebo odvozená výměna za prospěch či výhodu, ani za jakýmkoli jiným účelem korupce;
 2. nesmí být zakázány protikorupčními zákony platnými pro společnost a příjemce;
 3. nesmí mít vliv na schopnost příjemce vykonávat nestranná a spravedlivá rozhodnutí v souvislosti se svěřenými úředními pravomocemi, ani nesmí příjemci ukládat žádné morální povinnosti;
 4. nesmí představovat skrytou odměnu za získání nevhodné obchodní výhody, včetně jakékoli služby, jednání, opomenutí nebo rozhodnutí, a rovněž nesmí představovat pokus o vyvinutí vlivu na příjemce s jiným nezákonným nebo neetickým cílem;
 5. musí mít přiměřenou hodnotu a nesmí být luxusním zbožím, ať už jednotlivě nebo společně, pokud jsou dary nebo platby osobě poskytovány více než jednou;
 6. v případě zveřejnění informací o těchto darech nebo pohostinnosti nesmí pro společnost představovat ohrožení její pověsti;
 7. nesmí být v rozporu se zásadami a požadavky těchto Zásad a dalšími zásadami společnosti v oblasti dodržování zásad boje proti korupci;
 8. musí být nabízeny a přijímány transparentním způsobem a nesmí být vyžadovány;
 9. musí projít schvalovacími postupy stanovenými v rámci společnosti.

Uvedená kritéria platí také pro výdaje na organizaci událostí zaměřených na přilákání, udržování nebo rozrůstání zákazníků a na události spojené s komunikací s veřejností, sdělovacími prostředky a profesními sdruženími.

Před provedením jakékoliv platby nebo darováním jakéhokoli daru jakékoli třetí straně (včetně vládního úředníka) jménem nebo na vrub společnosti ve výši přesahující (souhrnně během jednoletého období nebo zvlášť) 100 USD, musí zaměstnanec kontaktovat místního manažera pro dodržování předpisů a poskytnout mu podrobné informace o navrhovaném daru nebo jiných zaplacených nákladech, aby získal potvrzení o zákonnosti a přípustnosti takové platby nebo daru. Symbolické dary, jako jsou pera nebo kalendáře s logem společnosti, nevyžadují získání předchozího souhlasu místního manažera pro dodržování předpisů.

Manažeři pro dodržování předpisů jsou oprávněni zablokovat předání daru nebo uhrazení výdajů, pokud zjistí, že takováto činnost nesplňuje výše uvedená kritéria, nebo že společnosti hrozí riziko, že tím budou porušeny platné protikorupční zákony.

Není dovoleno poskytovat dary jménem společnosti, jejích zaměstnanců a zástupců třetím stranám ve formě peněžních prostředků, ať už hotovostních nebo jejich ekvivalentů (např. voucherů, dárkových poukazů, cenných papírů atd.). Rovněž zpravidla není přípustné platit za letenku a cestovní výlohy manželky, dalších členů rodiny nebo ostatních hostů vládních úředníků nebo jakékoli jiné třetí strany.

Zaměstnanci jsou oprávněni přijímat drobné dary a platby za výdaje na pohostinnost skromné hodnoty od třetích stran, s nimiž spolupracují v průběhu výkonu zaměstnání pro společnost za dodržení následujících podmínek:

 • přijetí daru nebo platby výdajů za pohostinnost nevytvoří pro zaměstnance střet zájmů s ohledem na jeho oficiální povinnosti ve společnosti a nebude mít vliv na jejich vykonávání;
 • zaměstnanec dar přijme v dobré víře, že dárce nemá v úmyslu žádným způsobem ovlivnit vykonávání oficiálních povinností zaměstnance.

Zaměstnanci nesmí o dary žádat, ani si je vynucovat. Zaměstnanci jsou povinni informovat manažera pro dodržování předpisů, pokud od třetí strany obdrží dary nebo jim budou zaplaceny výdaje ve výši přesahující 100 USD (nebo výši této částky v místní měně).

4.4. Udržování vztahů s vládními úředníky

Pro společnost může být výhodné si ponechat aktuálně činného nebo bývalého vládního úředníka na pozici zaměstnance nebo obchodního partnera. Je však nutné při tom postupovat opatrně. Tyto vztahy musí být postaveny tak, aby splňovaly platné protikorupční zákony a další platné zákony příslušných jurisdikcí, a nesmí pro vládního úředníka představovat střet zájmů. Žádný takový vztah nelze sjednávat nebo odsouhlasit bez předchozího souhlasu manažera pro dodržování předpisů.

4.5. Sponzorství a společenská odpovědnost firmy

V souladu s těmito Zásadami a jinými zaváděnými postupy společnost nefinancuje, ani se žádnou jinou formou nepodílí na charitativních a nebo sponzorských činnostech, aby v souvislosti s podnikatelskou činností získala jakákoli nezákonná privilegia nebo výhody.

Veškeré finanční činnosti společnosti spojené se sponzorstvím nebo charitativní činností jsou podrobně a důvěryhodně zaznamenány v účetních záznamech; realizovaný projekt musí být předem koordinován; díky postupům sledování příspěvků na charitu je možné s přiměřenou mírou jistoty prokázat, že poskytnuté příspěvky nejsou skrytou formou úplatkářství.

Před tím, než společnost nebo zaměstnanec společnosti jménem anebo na vrub společnosti daruje částku vyšší než 100 USD, je nutné to projednat s manažerem pro dodržování předpisů, který je oprávněn blokovat platbu po provedení náležité hloubkové prověrky ohledně dodržení protikorupčních zákonů.

4.6. Financování politické činnosti

Společnost nefinancuje ani žádným jiným způsobem nepodporuje politické strany nebo jejich členy, včetně kandidátů na politické pozice, volební kampaně či politické události, ani žádné politické organizace či hnutí.

4.7. Platby prostřednictvím zprostředkovatelů ve prospěch třetích stran

Společnost, její zaměstnanci a zástupci mají zakázáno zapojit jakoukoli třetí stranu za účelem provedení jakýchkoli činností, které jsou v rozporu se zásadami a požadavky těchto Zásad nebo se standardy platných protikorupčních zákonů. Takové akce třetích stran mohou společnost vystavit riziku, i když aktuálně nejednají úmyslně nebo o tom nemají povědomí.

Společnost, její zaměstnanci a zástupci mají zakázáno provádět platby ve prospěch třetích stran, pokud existuje podezření, že celá platba nebo její část bude použita k uplacení vládního úředníka nebo zástupce či zaměstnance obchodní organizace.

Aby se zabránilo anebo zjistilo porušení výše uvedených zásad a minimalizovala se rizika spojená se zapojením společnosti do korupční činnosti, zajišťuje si společnost kontrolu přiměřenosti a odůvodněnosti plateb nebo jiných výhod pro třetí strany. Všechny obchodní vztahy se zprostředkovateli třetích stran musí být schváleny manažerem pro dodržování předpisů a všechny vztahy musí mít formu písemné dohody.

4.8. Platby poskytované za účelem získání nebo urychlení činnosti

Tyto Zásady zakazují „všimné“, tedy neoficiální platby poskytované za účelem získání nebo urychlení (zrychlení) rutinních činností vládního úředníka, tj. činností, které jsou obvykle a běžně prováděny vládními úředníky (např. zpracování úředních dokumentů, jako jsou povolení, víza atd.).

4.9. Účetní knihy a záznamy

Zaměstnanci nebo zástupci nesmí jménem společnosti uzavírat žádné transakce s podvodným úmyslem nebo s vědomím, že se transakce nebo platby liší od popisu v dokumentech, které transakci nebo platbu potvrzují či odůvodňují.

Při dodržování tohoto zákazu musí být v účetních knihách a v záznamech společnosti řádně zdokumentovány veškeré finanční operace, vyúčtování a účetní záznamy, které musí být dostatečně podrobné a přístupné pro kontrolu.

Veškeré platby pro zástupce třetích stran by měly být provedeny na bankovní účty, jejichž vlastníkem je příslušný zástupce v zemi, ve které bylo poskytnuto příslušné zboží nebo služby, nebo v zemi, kde je zástupce registrován. Jakékoli náhrady za výdaje požadované zaměstnancem nebo zástupcem společnosti, jakož i veškeré výdaje společnosti provedené za použití hotovosti, musí být potvrzeny v papírové podobě v řádné primární dokumentaci včetně originálních stvrzenek, faktur nebo jiných příslušných dokumentů. Jakékoli žádosti o náhradu za výdaje musí být schváleny nadřízeným zaměstnance, který platbu požaduje.

4.10. Audit a kontrola

Společnost pravidelně provádí interní a externí audity svých finančních a podnikatelských činností, a také průběžně kontroluje úplnost a přesnost záznamů všech obchodních operací v účetních knihách a záznamech, dodržování požadavků platných právních předpisů a interních normativních dokumentů společnosti, včetně zásad a požadavků stanovených těmito Zásadami.

V rámci postupů interní kontroly společnosti jsou prováděny kontroly v oblasti zavedeného postupu pro vykonávání obchodních procesů včetně kontroly zákonnosti provedených operací zahrnujících aktiva společnosti a jejich ekonomické zdůvodnění, vhodnost výdajů včetně potvrzení v primárních účetních dokumentech a jejich soulad s požadavky těchto Zásad.

4.11. Informování o porušení Zásad

Každý zaměstnanec a zástupce společnosti, který zjistil skutečnosti (nebo náznaky, které na ně upozorňují) týkající se porušení nebo tendenci k porušení ustanovení těchto Zásad anebo platných protikorupčních zákonů zaměstnancem nebo zástupcem společnosti, stejně jako třetími stranami, o tom musí informovat některým z následujících způsobů:

 1. informováním přímého nadřízeného, nebo pokud se taková komunikace týká činnosti přímého nadřízeného, informováním nadřízeného nadřízeného,
 2. prostřednictvím „horké linky“ společnosti nebo zasláním e-mailové zprávy přímo na tuto adresu: nocorrupt@kaspersky.com, což lze provést také anonymně (z externí e-mailové adresy),
 3. informováním hlavního manažera pro dodržování předpisů nebo lokálního manažera pro dodržování předpisů.

V rámci svých pravomocí se společnost zavazuje zajistit zaměstnancům, kteří svědomitě nahlásili porušení nebo podezření z porušení ustanovení těchto Zásad anebo platných protikorupčních zákonů, ochranu před pronásledováním nebo jakoukoli jinou formou diskriminace ze strany dotčené strany, které se zpráva týkala.

Kromě toho společnost zaručuje, že žádný z jejích zaměstnanců nebude trestán (propuštěním, zhoršením pracovní pozice, odejmutím bonusu apod.), pokud domnělou korupci nahlásil v dobré víře, nebo pokud odmítl nabídnout nebo přijmout úplatek nebo hrát prostředníka v úkonech úplatkářství, včetně případů, kdy takové odmítnutí vede k ušlému zisku společnosti, nebo společnost nezíská žádné obchodní nebo konkurenční výhody. Odplata může mít za následek disciplinární řízení včetně ukončení pracovního poměru.

Záruky společnosti, které se týkají ochrany zaměstnanců, se nevztahují na případy, kdy je zaměstnanec vinen, ani na případy, kdy interní vyšetřování prokáže, že podaná zpráva byla úmyslně nepravdivá, nebo byla založena na křivé výpovědi či urážce na cti.

5. Odpovědnost

Vzhledem k tomu, že společnost může být odpovědná za účast svých zaměstnanců a zástupců a dalších stran s ní spojených v korupčních činnostech, pro každé důvodné podezření nebo prokázaný případ korupce bude provedeno interní šetření v souladu s pravidly společnosti, která ustanovují postup takového šetření za dodržení příslušných právních předpisů.

Strany, které porušily tyto Zásady a platné protikorupční zákony, mohou čelit disciplinárnímu, správnímu, občanskoprávnímu nebo trestnímu stíhání z podnětu společnosti, donucovacích orgánů nebo jiných subjektů v řízení a na základě důvodů uvedených v listině společnosti, interních postupů a také ve vhodných případech a na základě dostatečných důvodů v souladu s platnými protikorupčními zákony a dalšími platnými zákony a předpisy.

GLOBAL ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE POLICY